5/6/13

LÒNG MẸ
 Nhạc: Y Van
-Nhaïc-
Loøng meï bao la nhö bieån Thaùi Bình daït daøo
Tình meï tha thieát nhö doøng suoái hieàn ngoït ngaøo
Lôøi meï eâm aùi nhö ñoàng luùa chieàu rì raøo
Tieáng ru beân theàm traêng taø soi boùng meï yeâu
Loøng meï thöông con nhö vaàng traêng troøn muøa thu
Tình meï yeâu meán nhö laøn gioù ñuøa maët hoà
Lôøi ru man maùc eâm nhö saùo dieàu daät dôø
Naéng möa sôùm chieàu … vui cuøng tieáng haùt treû thô …
-Voïng coå-
1.     Meï ôi 17 tuoåi xuaân con môùi ñöôïc moät laàn caát leân lôøi ca veà meï. 17 naêm qua tröôûng thaønh trong ôn nghóa nhöng con treû voâ taâm ñaõ ñeå queân hình ảnh meï giöõa vui … buoàn. Ñeå baát chôït ñeâm nay, con nhö doøng soâng muoán ngöôïc veà nguoàn. Khi caát leân lôøi ca tha thieát, daâng taëng cho ñôøi, taëng khaùn giaû thaân thöông. Con haùt laïi lôøi meï ñaõ ru con, raèng : loøng meï bao la nhö bieån Thaùi Bình. Giöõa xöù laï queâ ngöôøi, con boãng thaáy coâ ñôn, theøm ñöôïc trôû veà trong voøng tay meï hieàn yeâu daáu …


2.     Meï ôi ñeâm nay con ñöôïc haùt treân saân khaáu, giöõa muoân ngöôøi, giöõa muoân saéc côø hoa. Con haùt raèng: loøng meï bao la, ñeå nghe hoàn röng röng nieàm thöông nhôù aâm thaàm. Caát böôùc ñi xa, giôø con bieát tìm ñaâu boùng meï giöõa ñoâ thaønh ? Vaø mai ñaây ñôøi ngheä só chaäp chuøng söông gioù, böôùc soâng hoà – con treû daán thaân. Daãu con laø trai oâm giaác moäng phong traàn, sao traùnh khoûi coù luùc theøm voøng tay meï. Caâu haùt ñeâm nay chaïm vaøo tim con khe kheõ, con chôït giaät mình - nghe quaïnh queõ ñôn coâi …
–Lyù con saùo-
Thöông thaân con, ñôn leû giöõa ñôøi phong söông
(Meï … meï ôi …)
Nhöng duø ñôøi laém gian truaân
Gaéng nghe con soáng troïn vôùi ngheà,
Meï mong con raïng rôõ böôùc quay veà ..
Lôøi meï hieàn ñaâu ñaây thieát tha
Con maõi ghi giöõ beân loøng con
Giöõa cuoäc ñôøi con caát leân tieáng ca
Noái nieám vui, noái nhöõng tình thöông …
6. Moãi lôøi ca cuûa con coù lôøi ru cuûa meï, moãi böôùc con ñi coù tình meï ñong ñaày.
Meï ôi ñeâm nay giöõa muoân ngaøn khaùn giaû thaân thöông
Giaây phuùt chaïnh loøng khi con caát leân lôøi ca veà meï.
Gioù ñöa mang tieáng ru hôøi
Ñi suoát cuoäc ñôøi tình meï maõi beân con.
(Nhaïc) Duø ai xa vaéng treân ñöôøng sôùm chieàu veà ñaâu
Duø khi möa gioù thaùng ngaøy trong ñôøi beå daâu
Duø cho phai naéng nhöng loøng thöông chaúng nhaït maøu
Vaãn mong quay veà vui vaày beân goái …. meï yeâu …

No comments:

Post a Comment